REGULAMIN

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudne bywa wyjście z nałogu i powrót do normalnego życia. Dlatego niezbędne jest przestrzeganie obowiązujących na terenie ośrodka zasad, by zwiększyć szansę na powodzenie terapii. Należy pamiętać, że zasady te zostały opracowane tylko i wyłącznie dla dobra pacjentów i zapewnienia im odpowiednich warunków uwzględniających specyfikę leczenia uzależnień. Dlatego w regulaminie uwzględnione są nie tylko prawa pacjentów, ale też obowiązki, nakazy, ograniczenia oraz zakazy.

 

Niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkuje wypisem z ośrodka (pomimo opłaconego pobytu). Dlatego przed rozpoczęciem terapii każdy pacjent musi dokładnie zapoznać się z regulaminem Specjalistycznego Ośrodka Terapeutycznego Stare Juchy i zobowiązać się do jego przestrzegania (wymagane jest potwierdzenie własnoręcznym podpisem).

 

Zastrzegamy, że zespół terapeutyczny może wprowadzić dodatkowe zarządzenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawę funkcjonowania ośrodka odwykowego.

REGULAMIN

Specjalistyczny Ośrodek Terapeutyczny
„TERAPIA STARE JUCHY”

Specjalistyczny Ośrodek Terapeutyczny jest, niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Świadczy swoje usługi odpłatnie. Czas trwania leczenia w Ośrodku, w zależności od rodzaju uzależnienia i indywidualnych potrzeb pacjenta, trwa od 2 tygodni do 8 tygodni.

 

I PRAWA PACJENTA

 • Pacjent ma prawo do poszanowania swojej intymności, godności i prywatności.
 • Pacjent ma prawo do poszanowania wyznawanych wartości moralnych i kulturowych oraz przekonań religijnych, o ile wartości te nie kolidują z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz porządkiem prawnym.
 • Pacjent ma prawo do kontaktu z lekarzem i uzyskania niezbędnej pomocy medycznej w ramach możliwości Ośrodka. W przypadkach wykraczających poza możliwości ośrodka Pacjent może uzyskać przepustkę w celu otrzymania niezbędnej pomocy lekarskiej.
 • Pacjent ma prawo do kontaktu z terapeutą i uzyskania niezbędnej pomocy psychologicznej w problemach i trudnościach osobistych.
 • Pacjent ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu i postępach w procesie leczenia.
 • Pacjent ma prawo do odmowy proponowanych badań medycznych oraz wskazań leczenia w Ośrodku. Następstwa odmowy powinny być wyjaśnione pacjentowi łącznie z niemożliwością dalszego leczenia pacjenta w kierunku uzależnienia.
 • Pacjent ma prawo wskazać kto, jeśli w ogóle ktokolwiek, może być informowany o stanie jego zdrowia oraz postępach w leczeniu.
 • Pacjent ma prawo, aby wszystkie informacje dotyczące jego stanu zdrowia, rozpoznania, rokowań, faktu jego leczenia i pobytu w Ośrodku, a także wszelkie informacje natury osobistej, pozostały poufne. Poufna informacja może być udzielona tylko w przypadku wyrażonej zgody pacjenta lub w przypadku, gdy wyraźnie domaga się tego prawo.
 • Pacjent ma prawo do osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz tylko za zgodą terapeuty prowadzącego lub kierownika terapii.
 • Pacjent ma prawo do nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w trakcie całego pobytu w Ośrodku.
 • Pacjent ma prawo do rozmów telefonicznych, korzystania ze sprzętu komputerowego, radia czy MP3 w wyznaczonym czasie to jest od godziny: 19:00 do 20:30 chyba że inaczej, ze względów terapeutycznych, zdecyduje terapeuta prowadzący lub kierownik terapii. W uzasadnionych okolicznościach pacjent może otrzymać zgodę na kontakt telefoniczny w innych godzinach. Zgodę taką wydaje terapeuta lub kierownik terapii.
 • Pacjent ma prawo do uzyskania przepustki na czasowe opuszczenie Ośrodka w przypadkach ważnych spraw losowych lub też ze względu na osiągnięcie celów terapeutycznych. Jeśli te prawa lub też prawa wynikające z Karty Praw Pacjenta, są według pacjenta naruszone, może on zwrócić się ze skargą do bezpośredniego przełożonego osoby naruszającej jego prawa.
   

II OBOWIĄZKI PACJENTA


Pacjent jest zobowiązany do przedstawienia pełnej informacji na temat swojego stanu zdrowia, w szczególności na temat chorób:

 • przewlekłych
 • zakaźnych
 • psychicznych


W przypadku zatajenia choroby, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa z tego wynikające.

 • Pacjent jest zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim i zabiegom terapeutycznym.
 • Pacjent jest zobowiązany do zachowania pełnej abstynencji od alkoholu, leków (niezlecanych przez lekarza Ośrodka), narkotyków, gier hazardowych i kontaktów seksualnych na terenie ośrodka.
 • Pacjent jest zobowiązany do czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych.
 • Pacjent jest zobowiązany do poddania się kontroli abstynencji, na każde żądanie personelu, o każdej porze dnia i nocy.
 • Pacjent jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach z których korzysta. Wymagane jest zachowanie nienagannego porządku w przydzielonym pokoju.


UWAGA!

Ośrodek w celach organizacyjnych zastrzega sobie możliwość przenoszenia pacjentów między pokojami. Ośrodek przydziela pacjentowi pokój i współlokatorów.Pacjent przydzielony jest do jednej z trzech grup odpowiedzialnych za czystość na terenie Ośrodka. Przynależność do grupy zmienia się co tydzień/dwa. O przydziale do grupy decyduje Starosta Pacjentów. Grupa odpowiedzialna jest za bieżące utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonym miejscu.

 • Pacjent zobowiązany jest do poddania kontroli rzeczy osobistych i kontroli osobistej, pod kątem posiadania środków odurzających (alkoholu, narkotyków i innych substancji lub przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta).
 • Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm współżycia, zarządzeń porządkowych i przede wszystkim zaleceń personelu.
 • Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od: 22:30 do 6:30 W przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, pacjent ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
   

III OGRANICZENIA I ZAKAZY

 

 • Pacjent nie może bez zgody personelu opuszczać budynku Ośrodka w w godzinach ciszy nocnej, a opuszczenie swoich pokoi możliwe jest tylko w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
 • Pacjent nie może opuszczać terenu Ośrodka bez zgody terapeuty bądź osoby dyżurującej.
 • W przypadku kiedy samochód pacjenta, w czasie odbywania przez niego terapii, znajduje się na terenie ośrodka. Pacjent zobowiązany jest do złożenia kluczyków pojazdu w depozycie. Dostęp do pojazdu jest możliwy po ustaleniu tego z terapeutą dyżurnym.
 • Pacjent nie może wnosić, posiadać i zażywać w Ośrodku alkoholu, leków nie zaleconych przez lekarza oraz innych środków zmieniających świadomość.
 • Zabronione jest przebywanie mężczyzn w pokojach kobiet oraz kobiet w pokojach męskich, a także tworzenie bliskich, intymnych relacji między pacjentami.
 • Zabronione jest uprawianie gier hazardowych pod jakąkolwiek postacią. W przypadku wątpliwości czy dana gra nosi znamiona „hazardowej” w rozumieniu lecznictwa uzależnień należy skonsultować z terapeutą lub kierownikiem ośrodka.
 • Dopuszcza się palenie tytoniu i e-papierosów tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 • Dopuszcza się dostarczenie żywności pacjentom przez osoby spoza Ośrodka, ale musi być ona zgłoszona do kontroli przez personel Ośrodka. Żywność łatwo psującą należy przechowywać w lodówce.
 • Zabronione jest używanie agresji słownej i fizycznej wobec jakichkolwiek osób oraz używanie wulgarnego słownictwa.
 • Zabronione jest naruszanie zasad dyskrecji w jakiejkolwiek formie.
 • Zabronione jest korzystanie z sal terapeutycznych bez zgody personelu.
 • Zabronione jest używanie niestosownych dowcipów i żartów, szczególnie kosztem innych pacjentów.
   

IV WYPIS Z OŚRODKA


O wypisie decyduje zespół terapeutyczny Ośrodka w następujących sytuacjach:

 • ukończenie podstawowego programu terapii,
 • odmowa leczenia w placówce,
 • naruszenie przez pacjenta niniejszego regulaminu,
 • naruszenie kontraktu na pobyt i leczenie,
 • na wyraźne żądanie pacjenta, w terminie 24godzin od chwili zgłoszenia żądanego wypisu,
 • za samowolne opuszczenie Ośrodka.


Zespół terapeutyczny może wprowadzić inne zarządzenia służące bezpieczeństwu i prawidłowemu funkcjonowaniu Ośrodka. Dopuszcza się również zastosowanie środków ograniczenia swobody ruchu w przypadku stwierdzenia u pacjenta stanu, w którym stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia swojego i otoczenia.

 

OŚRODEK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZDEPONOWANE A UTRACONE PIENIĄDZE I PRZEDMIOTY ORAZ ZA RZECZY POZOSTAWIONE PO UKOŃCZENIU TERAPII.

PACJENT W MOMENCIE REJESTRACJI, POINFORMOWANY ZOSTAŁ O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA RZECZY OSOBISTYCH/PIENIĘDZY/DOKUMENTÓW W OŚRODKOWYM DEPOZYCIE.

Nasza kadra

Poznaj specjalistów, którzy pomagają pacjentom naszego ośrodka.

 

Plan terapii

Kluczem do każdego skutecznego odwyku jest dopasowany do każdego pacjenta harmonogram

Rozkład dnia

Dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznac funkcjonowanie naszej placówki.

Regulamin

Obowiązujące na terenie naszego ośrodka zasady i przepisy porządkowe.